در فیلم زیر عملکر ربات سرخط زن چیتا برای ارسال سفارش سرخطی در کارگزارهای مبتنی بر سامانه اکسیر به صورت مختصر نشان داده شده است.

همانطور که می بیبنید ربات سفارش سرخطی را به صورت مستقیم و با سرعت زیاد ارسال می کند. همچنین در واسط کاربری ربات سرخطی چیتا، سفارشات ارسال شده را نشان می دهد و کاربر را از وضعیت هر سفارش مطلع می سازد.