ابتدایی

125,000تومانماهانه
  • امکان ارسال سفارش به یک حساب بورسی

استاندارد

500,000تماهانه
  • ارسال سفارش به حساب های مختلف یک کد بورسی

حرفه ای

875,000تومانماهانه
  • ارسال سفارش به حساب های نامحدود

پلان سفارشی

شروع از 125,000تومان