ربات سرخطی شانس شما را در خرید و فروش به شدت بالا می برد. دلیل این کار زمان بندی دقیق ارسال سفارش است. همچنین سهم هایی که در طول روز باز می شوند با می توانید ربات را تنظیم کنید تا به محض باز شدن سفارش شما در کارگزاری ثبت شود.

تنظیمات پیش فرض برای کارگزاری های عمومی است جهت تنظیم بهتر متناسب برای کارگزاری نکات مهم سرخطی با چیتا پلاس را بخوانید