بله، ربات در دو نسخه یک ماهه و یک ساله ارائه می شود.