تاثیر چندانی ندارد. به دلیل اینکه سرور فقط اینترنت قوی دارد و  چون ارسال سفارش خیلی سریع توسط کارگزاری رد می گردد (محدودیت ارسال سفارش) اینترنت خیلی قوی هم تاثیری در موفقیت ندارد.