تاثیر چندانی ندارد. به دلیل اینکه سرور فقط اینترنت سریع دارد و  چون ارسال سفارش خیلی سریع توسط کارگزاری رد می گردد (محدودیت ارسال سفارش) اینترنت خیلی سریع (پینگ یک میلی ثانیه) و پهنای باند زیاد هم تاثیری در موفقیت ندارد.