در این نسخه تغییرات کارگزاری فارابی اعمال شده است.

فایل (های) بروزرسانی را از این لینک می توانید دانلود کنید.

اگر با نحوه بروزرسانی ربات سرخطی چیتا آشنایی ندارید، در این لینک نحوه بروزرسانی توضیح داده شده است.